Motorized Tensioned Screens
Rugby PLUS Tensio
Rugby PRO Tensio
Elegance Tensio
Professional Tensio
Inceel Tensio
Max Inceel MFTS Tensio
InSuperior FTS Tensio
OnSuperior FTS Tensio
Multiformat Tensio
Biformat Tensio
Alumid Tensio
Max One MFTS Tensio
Basic Tensio
Motorized Screens
Rugby PLUS
Rugby PRO
Elegance
Professional
Inceel
Max Inceel
Multiformat
Biformat
Alumid
Max One
Linear SE
Basic
Fixed Screens
Plano / Plano Velvet
Plano Curved
FrameLess
FrameLess Curved
Prestige
FramePro
Cinema
Cinema Curved
Special Solutions
Lift Screen
Easy Surface
Eyelet Surface
Round
Accessories
Installation Systems
Projection Surfaces

FrameLess Curved

Adeo Screen Adeo Screen FRameLess Curved

Zastosowanie:

Ekran FrameLess Curved przyci±ga uwagê widza zakrzywionym profilem, jest to wspania³y produkt, który bezproblemowo wtapia siê w eleganck± atmosferê pomieszczenia, jednocze¶nie dostarczaj±c obraz wysokiej jako¶ci.
Otaczaj±cy obraz jest jeszcze bardziej wci±gaj±cy. W³a¶nie dlatego Adeo Screen stworzy³o zakrzywion± wersjê ekranu FrameLess – dla ca³kowicie poch³aniaj±cego wra¿enia.

FrameLess Curved to model bez ramy, którego wyrafinowany wygl±d tworzy z³udzenie optyczne ekranu wtapiaj±cego siê w ¶cianê, na której jest zamontowany. Powierzchnia projekcyjna ukrywa widok tylnej ramy, nadaj±c jej liniowy i minimalistyczny wygl±d.

FrameLess Curved idealnie nadaje siê zarówno do instalacji domowych i dla profesjonalnych ¶rodowisk, takich jak hotele lub sale konferencyjne, dostêpny w rozmiarach od 2 do 6 metrów.

W ekranie FrameLess Curved zastosowane zosta³o innowacyjne rozwi±zanie konstrukcyjne ze specjalnym profilem aluminiowym (108x32 mm), który zapobiega zniekszta³ceniom i zapewnia absolutn± p³asko¶æ powierzchni projekcyjnej. Naprê¿enie powierzchni jest kluczowym czynnikiem podczas projekcji, dlatego wdro¿ony zosta³ system do mocowania p³ótna za pomoc± metalowych sprê¿yn, które utrzymuj± tkaninê projekcyjn± mocno rozci±gniêt±, unikaj±c ryzyka falowania lub marszczenia.

FrameLess Curved jest dostêpny ze wszystkimi powierzchniami do przedniej projekcji i jest wyposa¿ony w magnetyczny zestaw do monta¿u ¶ciennego.

 

Stwórz w³asny ekran z PSS:

  • Personalizowane wymiary: szeroko¶æ oraz wysoko¶æ
  • Wykoñczenie profilu: czarny matowy
  • Format: 16:9 - 21:9 - 2.37:1 - 2.39:1 - 2.40:1
  • Szerkosc Powierzchni Roboczej: od 200 do 600 cm
  • Powierzchnie projekcyjne: ReferenceWhite, ReferenceGrey, HeliosWhite, HeliosGrey, VisionWhite, VisionWhitePro, VisionAcoustik, VisionMacroAcoustik

Akcesoria standardowe:

  • Zestaw do monta¿u ¶ciennego
  • Zestaw zawiera: gumki elastyczne, metalowe prêty i kursory do przymocowania powierzchni projekcyjnej
  • Do monta¿u ramy: gotowe k±towniki, ze ¶rubami i nakrêtekami

Akcesoria opcjonalne:

  • Zestaw do monta¿u sufitowego

Do pobrania:Adeo Screen sp. z o.o.
Ul. Boleslawa Krzywoustego, 31 - 59-500 Zlotoryja - Poland
Tel: +48 76 850 53 01
Fax: +48 76 850 53 70
E-mail: info@adeoscreen.com; info@adeoscreen.pl